پروژه های در دست اجرا:
شبکه های ماهواره ای
 
ارتباطات VSAT عموماً برای برقراری ارتباط بین دو یا چند نقطه جهت انتقال Voice ,Video و Data ,teleconference استفاده و به روشهای ذیل انجام میشود.
1) ارتباط (Point to Point(PTP
• جهت برقراری ارتباط بین دو نقطه
• تجهیزات بکار رفته عبارتند از:
Antenna , OMT/TRF, SSPB or BUC, LNB PLL , Modem, Switch , Router
• دراین روش ارتباط بین دو نقطه به صورت Single HUB می باشد.
2) ارتباط (Point to Multi- Point(PTMP
• در این روش ارتباط بین نقاط و مرکز به صورت Single HUB می باشد. و ارتباط بین نقاط از نوع Double HUB است.
• جهت برقراری ارتباط بین چند نقطه با مرکز.
• تجهیزات شبیه P2P می باشد با این تفاوت که در اینجا به تعداد نقاط Demod نصب می شود .
3) ارتباط Back Hauling
• از این نوع ارتباط جهت انتقال تصاویر شبکه های تلویزیونی به تله پورت و قرار دادن شبکه در Package های تصویری روی ماهواره های مختلف استفاده می گردد وارتباط به صورت Single HUB می باشد
4) ارتباط TDMAو MF/TDMA
• ازاین روش جهت برقراری ارتباط در شبکه هایی با تعداد نقاط بالا استفاده می شود و انتقال Data, Voice ، Teleconference و Videoبخوبی امکان پذیر است.
• توپولوژیهای بکار گرفته شده دراین زمینه عبارتند از: Star ,Mesh ,Partial Mesh .
Star : ارتباط نقاط با مرکز از نوع Single HUB و بین نقاط از نوع Double HUB.
Mesh: رتباط نقاط با مرکز و همچنین نقاط با یکدیگر بصورت Single HUB.
Partial Mesh : ترکیبی از توپولوژی های Star و Mesh بکار گرفته می شود.
• برندهای موجود در این زمینه عبارتند از: Direct – ND satcom – SkyWire – ViperSat – Nera.
• تجهیزات Outdoor در تمام مسیر ها یکسان است و تنها تجهیزات HUB و Indoor متفاوت می باشد.
5) ارتباط SCPC/DVB
• این روش بیشترجهت برقراری ارتباط اینترنت استفاده می شود.
• در این حالت کریرDVB از تله پورت برای نقاط ارسال می شود و پهنای باند مورد نیاز هر نقطه با توجه به مشخصات MAC ADDRESS مربوط به
DVB Receiver و PID در تله پورت تعریف می شود.
• در هر نقطه یک ارتباط P2P ایجاد می شود با این تفاوت که در این حالت LNB می تواند از نوع DRO هم باشد .
• دستگاههای DVB Receiver بکار رفته عبارتند از: Ipricot (S600-S1200 ) – DVB+ - b2c2 و sky logic.
• در این روش برای هر نقطه در تله پورت یک Demod جهت دریافت کریر Return تعریف می شود.
 
 
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت ارتباطات طیف گستر است.
اجرا و پشتیبانیNikaIT